Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het aanmeldingssysteem

Hieronder geven we een antwoord op enkele veel voorkomende vragen. Hebt u toch nog een andere vraag, stel ze dan aan de helpdesk.

Wilt u een klacht indienen? Gebruik dan het klachtenformulier om ons uw klacht te bezorgen.

Onze medewerkers helpen u graag verder van maandag tot vrijdag tussen 9 en 16 uur.

Telefoon: 0800 62 185
e-mail: helpdesk.meldjeaan@stad.antwerpen.be

 

1. Wat is de voorrangsperiode?

Broers en zussen en kinderen van schoolpersoneel krijgen voorrang om in te schrijven in een secundaire school. Zij kunnen rechtstreeks in alle Antwerpse secundaire scholen inschrijven. U hoeft ze dus niet aan te melden. De inschrijvingsperiode voor broers en zussen en/of kinderen van personeel start op maandag 8 januari om 9.30 uur en eindigt op vrijdag 19 januari 2018 om 17 uur. Ga in deze periode naar de school van broer of zus om uw kind in te schrijven.

2. Wat zijn de voorwaarden om mijn kind aan te melden tijdens de voorrangsperiode?

Tijdens de voorrangsperiode kan u geen kinderen aanmelden. U kan uw kind tijdens de voorrangsperiode rechtstreeks op de school inschrijven. Zie ook vraag nr. 3 en 5 voor de voorwaarden om uw kind te kunnen inschrijven.

3. Wat zijn de voorwaarden als ik voor een Antwerpse secundaire school werk?

Kinderen van personeelsleden in een Antwerpse secundaire school hebben voorrang bij de inschrijving in de school waar ze werken.

Voorwaarden:

Op het ogenblik van inschrijving moet u een arbeidscontract hebben van meer dan 104 dagen in de school waar u uw kind wil inschrijven. U hoeft daarom nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school op het moment van inschrijving. De voorrangsperiode geldt voor alle personeelsleden van een school, ongeacht hun functie (bv. klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of logopedist).

De aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) is van geen belang om voorrang te krijgen.

Deze medewerkers komen in aanmerking:

●      Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.

●      Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.

●      Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen gebruik maken van de voorrangsregeling. 

4. Moeten broers en zussen dezelfde ouders hebben om voorrang te krijgen?

Nee, dat hoeft niet. Enkel kinderen met een broer of zus op school, zoals hieronder omschreven, kunnen gebruik maken van de voorrangsregeling in die school.

De volgende mogelijkheden zijn toegelaten:

●      broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, al dan niet wonend op hetzelfde adres

●      halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, al dan niet wonend op hetzelfde adres

●      kinderen die wel dezelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en stiefzussen).

5. Heeft mijn kind voorrang als ik voor een Antwerpse kleuterschool of lagere school werk?

Nee, uw kind heeft geen voorrang in een secundaire school als u werkt voor een kleuterschool of lagere school, ook al is deze school verbonden aan de secundaire school.

6. Wanneer moet ik mijn kind aanmelden?

Meld uw kind aan tussen donderdag 8 februari vanaf 9.30 uur en dinsdag 27 februari 2018 tot 17 uur voor de scholen die met ‘Meld je aan’ inschrijven via http://meldjeaan.antwerpen.be. Het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt in deze periode, heeft geen enkele invloed op de verdeling van de vrije plaatsen.

7. Moet ik mijn kind aanmelden voor 1A of 1B?

U meldt uw kind aan voor 1A en/of 1B. Als u twijfelt of u uw kind voor 1A of 1B moet aanmelden, dan meldt u het het best aan voor beide.

8. Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

In de scholenlijst vindt u welke scholen met Meld je aan werken. U kan uw kind aanmelden voor zoveel scholen als u wil. Tijdens de opendeurdagen kan u de scholen bezoeken.
 
9. Wat als de school rechtstreeks inschrijft?

Er zijn drie periodes om uw kind in te schrijven:

1)     Een voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel. (zie vraag nr.1).Let op: u moet zelf aan de school vragen wanneer deze inschrijvingsperiode loopt.

2)     Een inschrijvingsperiode voor alle kinderen (met vastgelegde percentages voor indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen). Deze periode start op zaterdag 21 april om 13 uur en eindigt op woensdag 16 mei 2018 om 17 uur. U schrijft uw kind rechtstreeks in in de school. De inschrijvingen verlopen in chronologische volgorde. Wie eerst is, wordt eerst ingeschreven, wie tweede is als tweede, enzovoort.

3)     Een vrije inschrijvingsperiode als u geen gebruik maakte van de voorrangsperiode of de algemene inschrijvingsperiode. Deze periode start op 4 juni 2018 om 9 uur. Let op! Er zijn dan minder vrije plaatsen beschikbaar. Ga eerst naar http://meldjeaan.antwerpen.be en kijk welke scholen nog vrije plaatsen hebben.

10. Hoe moet ik mijn kind inschrijven voor een ander leerjaar in het secundair onderwijs?

De inschrijvingen voor het tweede jaar secundair starten in de school op de eerste schooldag na de paasvakantie. U schrijft uw kind rechtstreeks in in de school van uw keuze.

11. Waar vind ik meer informatie over de studiemogelijkheden voor mijn kind?

Vraag raad in de huidige school van uw kind of maak een afspraak met het CLB dat verbonden is aan de school. Ook op de website www.onderwijskiezer.be vind u extra informatie over studierichtingen in het secundair onderwijs. 

12. Wat kan ik doen als ik nog niet weet of mijn kind het getuigschrift basisonderwijs zal halen?

U schrijft uw kind dan het best in voor zowel 1A als 1B. Zo bent u zeker dat uw kind terecht kan op de school. Via Meld je aan kan u uw kind aanmelden voor 1A en 1B tegelijk. In de scholenlijst ziet u welke scholen 1A aanbieden en welke 1B.

13. Wat is het verschil tussen 1A en 1B?

Alle leerlingen in 1A volgen voor een groot deel dezelfde vakken. Ze gaan verder in op de vakken uit het basisonderwijs. Een klein deeltje van de lessenrooster is voor keuzevakken. Het eerste jaar secundair B is voor jongeren met een leerachterstand of jongeren die liever al doende leren. Na het eerste leerjaar B kunnen de leerlingen naar het beroepsvoorbereidend leerjaar of naar het eerste jaar secundair A. Leerlingen die starten in 1B hebben meestal geen getuigschrift basisonderwijs. De lagere school en het CLB van de school informeren u over de overstap naar het secundair onderwijs en of uw kind beter start in 1A of in 1B.

14. Is 1A in elke school hetzelfde?

Ja, 1A is op alle scholen hetzelfde.

16. Waar moet ik rekening mee houden bij de keuze van een school voor mijn kind?

Bespreek de schoolkeuze met uw kind en kies in functie van zijn talent en interesses.  Als u vragen hebt over de schoolkeuze, neem dan contact op met de basisschool of het CLB. Ook op de website www.onderwijskiezer.be vind u extra informatie over studierichtingen in het secundair onderwijs.

17. Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Voor scholen die werken met Meld je aan

Via Meld je aan geeft een deurwaarder alle kinderen een willekeurig nummer voor alle scholen waarvoor ze zijn aangemeld. De vrije plaatsen gaan naar die kinderen met het laagste nummer voor een school. Dus eerst krijgt nr. 1 een plaats, dan nr. 2 enzovoort tot alle vrije plaatsen van de school zijn toegewezen. Kinderen die op die manier in meerdere scholen een plaats hebben, behouden enkel de school die het hoogst op hun voorkeurslijstje stond. Zo komen de lager gerangschikte plaatsen weer vrij zodat deze opnieuw verdeeld kunnen worden.

 

              Voor scholen die niet werken met Meld je aan

Scholen die niet werken met Meld je aan schrijven leerlingen chronologisch in tijdens de periode van inschrijving. 

18. Wat zijn indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen?

 

Aan de hand van deze 2 vragen wordt voor ieder kind bepaald of het een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling is.

●      Ontvangt het gezin een schooltoelage in een van de twee schooljaren die voorafgaan aan de inschrijving?

●      Heeft de moeder van het kind een diploma secundair onderwijs?

Als het gezin een schooltoelage ontvangt en/of als de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs heeft, dan is het kind een indicatorleerling. Als u niet eerlijk bent bij het invullen van de vragenlijst dan is het mogelijk dat u uw kind niet kan inschrijven. Bij de inschrijving op school kan het zijn dat u extra documenten moet meebrengen of een verklaring op eer moet ondertekenen. Geef dus een eerlijk antwoord.

19. Wanneer kan ik een account aanmaken op Meld je aan?

Dat kan vanaf donderdag 8 februari 2018 om 9.30uur. U kan uw kind aanmelden tussen 8 februari 2018 om 9.30 uur en dinsdag 27 februari 2018 om 17 uur. Het moment van aanmelding heeft geen enkele invloed. U kan uw kind dus zonder tijdsdruk aanmelden.

20. Wat heb ik nodig om mijn kind in een school in te schrijven?

Het rijksregisternummer van uw kind. Zie ook vraag 20. Ook als uw kind geen officieel identiteitsbewijs heeft, kan u uw kind toch inschrijven. Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Heeft uw kind geen rijksregisternummer, ga dan naar een aanmeldpunt waar een medewerker u verder zal helpen.
Deze bewijsstukken kan u eventueel ook meebrengen naar de inschrijving:


● het bewijs van uw verkregen schooltoelage.

● het verslag voor de toegang tot buitengewoon secundair onderwijs.


Vanaf eind juni bezorgt u het getuigschrift basisonderwijs of het eindrapport van het vorige schooljaar met bijhorend advies zo snel mogelijk aan de school.

21. Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn kind?

Dat vindt u aan de achterzijde van de identiteitskaart of op de ISI+ kaart van uw kind. Ook op de kleefbriefjes van het ziekenfonds staat het rijksregisternummer.

21. Hoe wijzig ik mijn gegevens op Meld je aan?

U kan uw gegevens wijzigen tijdens de volledige aanmeldingsperiode. Hiervoor surft u naar http://meldjeaan.antwerpen.be en opent u uw dossier. Bij problemen kan u terecht bij de helpdesk op het gratis telefoonnummer 0800 62 185.

22. Wat moet ik doen als ik geen computer of internet heb?

Ga dan naar een webpunt of een aanmeldpunt.

23. Wat gebeurt er na mijn aamelding?

U ontvangt ten laatste op vrijdag 23 maart 2018 een bericht in welke school u uw kind kan inschrijven en bij welke scholen u op de wachtlijst staat. Let op! Dit resultaat van aanmelding is geen inschrijving. U kan uw kind inschrijven van zaterdag 21 april 2018 tot en met woensdag 16 mei 2018. Maak wel eerst een afspraak met de school.

24. Hoe werkt een wachtlijst voor een school?

Als één of meer scholen die u hoger gerangschikt had geen plaats meer hebben, komt uw kind automatisch op de wachtlijst van die scholen te staan. Als er later toch een plaats vrijkomt in een school waar uw kind op de wachtlijst staat, kan u uw kind nog in die school inschrijven. Dat kan zelfs als uw kind ondertussen al in een andere school is ingeschreven. De school neemt daarvoor automatisch met u contact op. De wachtlijst geldt tot en met 5 oktober 2018. Nadien worden de vrijgekomen plaatsen chronologisch ingevuld. Wie eerst komt, wordt eerst ingeschreven enzovoort. 

25. Wat is een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving?

U ontvangt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving voor de scholen waarvoor u uw kind hebt aangemeld, maar die voorlopig geen plaats meer hebben. Het is mogelijk dat u meerdere mededelingen krijgt. Iedere mededeling is verbonden met één specifieke school. Uw kind komt in die scholen automatisch op een wachtlijst te staan. Een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving is dus een objectief bewijs van uw plaats op de wachtlijst van een school. 

26. Wat als er geen plaats is voor mijn kind?
Als er geen plaats is voor uw kind, komt het op een wachtlijst te staan. Als u uw kind hebt aangemeld, krijgt u een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving als er geen plaats meer is in een school van uw voorkeur. Voor meer informatie over wachtlijsten neemt u contact op met de helpdesk op het gratis telefoonnummer 0800 62 185.
Bij scholen die niet werken met Meld je aan krijgt u eventueel een uitgestelde inschrijving. Zie ook vraag 27. 
27. Wat is een uitgestelde inschrijving?

Voor een school die niet met Meld je aan werkt, kan u een uitgestelde inschrijving krijgen. Die krijgt u enkel als er geen plaats meer is in het contingent van uw kind (indicator of niet-indicator), maar er wel plaats is in het andere contingent. Vanaf 17 mei moet deze inschrijving omgezet worden naar een toelating of weigering. Bij een weigering komt uw kind op de wachtlijst terecht.

28. Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb aangemeld?
Dan hebt u nog twee kansen om uw kind in te schrijven
1) Tijdens de rechtstreeks inschrijvingsperiode van zaterdag 21 april 2018 tot en met woensdag 16 mei 2018 voor scholen die niet met 'Meld je aan' werken.
2) Tijdens de vrije inschrijvingsperiode vanaf 4 juni om 9 uur. Kijk eerst op http://meldjeaan.antwerpen.be voor een lijst met scholen die nog vrije plaatsen hebben. 
29. Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb ingeschreven?

Na de aanmelding van uw kind krijgt u een bericht in welke school u uw kind kan inschrijven. Doet u dit niet binnen de inschrijvingsperiode van zaterdag 21 april 2018 tot en met woensdag 16 mei 2018 dan hebt u geen recht meer op de plaats in die school. U moet dan gebruik maken van de vrije inschrijvingsperiode vanaf 4 juni om 9 uur. Kijk eerst op http://meldjeaan.antwerpen.be voor een lijst met scholen die nog vrije plaatsen hebben. Let Op! op dat moment zijn er minder plaatsen beschikbaar.   

30. Wat moet ik doen als er iets is misgelopen met de aanmelding van mijn kind?

Dan kan u terecht bij de ‘disfunctiecommissie’. Deze commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van het LOP secundair onderwijs en van niet-onderwijspartners. De commissie onderzoekt wat er eventueel is misgelopen en geeft een antwoord op uw vraag. U vindt het klachtenformulier op http://meldjeaan.antwerpen.be. Het formulier moet binnen de 20 minuten ingevuld zijn, anders verliest u de ingevulde gegevens. U kan ook altijd de helpdesk contacteren op het gratis nummer  0800 62 185 als u geen computer met internet hebt.

31. Wat is Meld je aan?

Meld je aan is een centraal aanmeldingsregister op initiatief van het lokaal overlegplatform (LOP) secundair onderwijs Antwerpen in samenwerking met de stad Antwerpen. Met het online aanmeldingsregister krijgen ouders gelijke kansen om in te schrijven in de school van keuze. Via de website worden ouders stap voor stap door de aanmeldingsprocedure geleid. Het aanmeldingsregister geeft ten slotte ook een volledig overzicht van de secundaire scholen in Antwerpen.