Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het aanmeldingssysteem

Hieronder geven we een antwoord op enkele veel voorkomende vragen. Hebt u toch nog een andere vraag, stel ze dan aan de helpdesk.

Wilt u een klacht indienen? Gebruik dan het klachtenformulier om ons uw klacht te bezorgen.

Onze medewerkers helpen u graag verder van maandag tot vrijdag tussen 9 en 16 uur.

Telefoon: 0800 62 185
e-mail: helpdesk.meldjeaan@antwerpen.be

 

1. Zorgt 'Meld je aan' er nog voor dat ik een vrije schoolkeuze heb?

Ja, je kiest vrij voor welke school of scholen je je kind aanmeldt. Op die manier krijg je enkel een toewijzing of een wachtplaatsnummer bij een school waarvoor je koos.

Als er meer kandidaten dan vrije plaatsen voor een school zijn, verdeelt ‘Meld je aan’ de plaatsen op een eerlijke en transparante manier. Het systeem geeft je kind altijd de hoogst mogelijke vrije plaats van je voorkeur zonder het recht van andere kinderen te schaden.

2. Wat is de voorrangsperiode?

Bepaalde kinderen krijgen voorrang om aan te melden in een secundaire school. Je kan kinderen met voorrang aanmelden voor de secundaire school waar al een broer of zus is ingeschreven of waar één van de ouders werkt. Lees verder bij vraag 5. De aanmeldingsperiode met voorrang start op 13 februari 2019 om 9.30 uur en eindigt op 27 februari 2019 om 17 uur.

3. Wat zijn de voorwaarden als ik voor een Antwerpse secundaire school werk?

Kinderen van personeelsleden in een Antwerpse secundaire school hebben voorrang bij de aanmelding in de school waar ze werken.

Voorwaarden:

• De voorrangsperiode geldt voor alle personeelsleden van een school, ongeacht hun functie: vb. klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of logopedist.
• Op het ogenblik van inschrijving moet je een arbeidscontract van meer dan 104 dagen hebben in de school waar je je kind wil inschrijven. Je hoeft daarom nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school op het moment van inschrijving.
• De aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) is niet van belang om voorrang te krijgen.
• Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld of tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen gebruik maken van de voorrangsregeling.

In detail gaat het om de volgende medewerkers:

  • Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.
  • Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.
4. Moeten broers en zussen dezelfde ouders hebben om voorrang te krijgen?

Nee, dat hoeft niet. Enkel kinderen met een broer of zus op school, zoals hieronder omschreven, kunnen gebruik maken van de voorrangsregeling in die school.

De volgende mogelijkheden zijn toegelaten:

●      broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, al dan niet wonend op hetzelfde adres

●      halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, al dan niet wonend op hetzelfde adres

●      kinderen die wel dezelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en stiefzussen).

5. Heeft mijn kind voorrang als ik voor een Antwerpse kleuterschool of lagere school werk?

Nee, je kind heeft geen voorrang in een secundaire school als jij voor een kleuterschool of lagere school werkt, zelfs niet als deze school aan de secundaire school verbonden is.

6. Heeft mijn kind voorrang in een school van dezelfde scholengemeenschap waarvoor ik werk?

Nee, je kind heeft enkel voorrang in de school waar je werkt.

7. Moeten broers en zussen dezelfde ouders hebben om voorrang te krijgen?

Nee, de voorrang geldt voor alle ‘kinderen van dezelfde leefentiteit’.

Dat betekent:
• broers en zussen: hebben twee gemeenschappelijke ouders en wonen al dan niet op hetzelfde adres
• halfbroers en halfzussen: hebben één gemeenschappelijke ouder en wonen al dan niet op hetzelfde adres
• kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben, zoals stiefbroers en -zussen

8. Wanneer moet ik mijn kind aanmelden?

Als je geen voorrang hebt, meld je je kind aan tussen 15 maart 2019 vanaf 9.30 uur en 5 april 2019 tot 17 uur. Dat doe je via deze website. Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt in deze periode heeft geen enkele invloed op de verdeling van de vrije plaatsen.
 
9. Meld ik mijn kind aan voor 1A of 1B?

Als je twijfelt of je zoon of dochter volgend jaar naar 1A of 1B gaat, meld je het best aan voor beide. De klasleerkracht en het CLB, het centrum voor leerlingenbegeleiding, kunnen je altijd helpen bij die keuze.  

10. Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden in Meld je aan?

Alle Antwerpse scholen voor het gewoon secundair onderwijs werken via het online aanmeldingssysteem ‘Meld je aan’. Je kan je kind aanmelden voor zoveel scholen als je wil. Tijdens de infodagen kan je de scholen bezoeken en een lijstje van jullie voorkeursscholen samenstellen. ‘Meld je aan’ is niet van toepassing voor de secundaire scholen buiten Antwerpen of voor het buitengewoon secundair onderwijs. 

11. Hoe moet ik mijn kind inschrijven voor een ander leerjaar in het secundair onderwijs?

Voor alle andere leerjaren schrijf je je kind rechtstreeks in in de school van jullie keuze. De inschrijvingen voor het tweede jaar secundair en alle hogere jaren starten op 23 april 2019.

12.Waar vind ik meer informatie over de studiemogelijkheden voor mijn kind?

Vraag raad in de huidige school van je kind of maak een afspraak met het CLB dat verbonden is aan de basisschool van je kind. Ook op de website www.onderwijskiezer.be vind je extra informatie over studierichtingen in het secundair onderwijs. 

13. Wat als ik nog niet weet of mijn kind het getuigschrift basisonderwijs zal halen?

Het beste is om je kind zowel voor 1A als voor 1B aan te melden. In de scholenlijst zie je welke scholen 1A aanbieden en welke 1B.

14.Wat is het verschil tussen 1A en 1B?

Alle leerlingen in 1A volgen voor een groot deel dezelfde vakken. Die bouwen voort op de vakken uit het basisonderwijs. Daarnaast kiezen ze een aantal keuzevakken. Het eerste jaar secundair B is voor jongeren die niet alle leerstof uit de lagere school hebben verworven.De leerstof van de lagere school wordt herhaald. Na het eerste leerjaar B kunnen de leerlingen naar het tweede leerjaar B. Leerlingen die in 1B starten hebben geen getuigschrift basisonderwijs. De lagere school en het CLB van de school kunnen je meer info en raad geven over 1A en 1B. 

15. Is 1A in elke school hetzelfde?

Ja, de basisvorming van 1A is in elke school hetzelfde maar elke school legt zijn eigen accenten. Ook het keuzepakket verschilt van school tot school. In het eerste jaar in de A-stroom en de B-stroom krijgen de leerlingen 27 uur basisvorming en een keuzegedeelte van 5 uur. Binnen die 5 uur zullen scholen differentiatiepakketten aanbieden die verder bouwen op de basisvorming. Deze differentiatie-uren zullen bepaalde leerlingen extra remediëren, terwijl anderen net extra uitgedaagd zullen worden.

16. Is 1B in elke school hetzelfde?

Ja, de basisvorming van 1B is in elke school hetzelfde maar elke school legt zijn eigen accenten. Het keuzegedeelte bestaat uit een klein aantal vakken waartussen je kan kiezen.
De school bepaalt welke keuzevakken zij aanbiedt. In het eerste jaar in de A-stroom en de B-stroom krijgen de leerlingen 27 uur basisvorming en een keuzegedeelte van 5 uur. Binnen die 5 uur zullen scholen differentiatiepakketten aanbieden die verder bouwen op de basisvorming. Deze differentiatie-uren zullen bepaalde leerlingen extra remediëren, terwijl anderen net extra uitgedaagd zullen worden.

17. Hoe schrijf ik mijn kind in voor het buitengewoon onderwijs?

Om te starten in het buitengewoon secundair onderwijs heb je een verslag toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig van het CLB, het centrum voor leerlingenbegeleiding. Daarin staat welk type onderwijs en welke opleidingsvorm het meest geschikt is voor je kind.

Inschrijven in het buitengewoon secundair onderwijs doe je niet via ‘Meld je aan’. Inschrijvingen van broers en zussen, kinderen van personeel en campusvoorrang lopen van 11 maart tot en met 22 maart 2019. Je kan hiervoor rechtstreeks in de school terecht.
Voor alle andere kinderen moet je voor sommige scholen van het  buitengewoon secundair aanmelden via een eigen aanmeldingsyssteem van de school. Dit geldt voor volgende scholen: KOCA, De Tjalk en Sint-Jozefinstituut. Voor de andere scholen moet dit niet. Voor secundaire scholen van het buitengewoon onderwijs die werken met een eigen aanmeldingssysteem, kan je aanmelden van 25 maart 2019 vanaf 10 uur tot en met 27 maart 2019 tot 24 uur. Bij scholen die rechtstreeks inschrijven kan u terecht vanaf 1 april 2019. Vraag meer info in je huidige school of aan het CLB.

Wilt u weten welke secundaire scholen van het buitengewoon secundair onderwijs er zijn? Bekijk dan het overzicht.
 

18. Wat is inclusief onderwijs?

Kinderen met een verslag toegang tot het buitengewoon onderwijs die je wil
inschrijven in een school voor gewoon onderwijs, moet je wél
aanmelden. Neem contact op met de helpdesk op het nummer 0800 62 185.
Het is belangrijk dat je correct aanmeldt. Je kan ook een informatiesessie Inclusief
onderwijs volgen. Deze vindt plaats op 12 maart 2019 om 19 uur in het EcoHuis, Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout. Inschrijven kan via helpdesk.meldjeaan@antwerpen.be, tel. 0800 62 185.

In september 2015 trad het M-decreet in werking. “M” staat voor maatregelen voor
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het M-decreet houdt in dat kinderen
met specifieke onderwijsbehoeften het recht krijgen om zich in te schrijven in een
school voor gewoon onderwijs op voorwaarde dat de school in de nodige redelijke
aanpassingen kan voorzien.
 

19. Waar moet ik rekening mee houden als ik een school voor mijn kind kies?

Een goede school is een school waar jouw kind zich thuis voelt en zijn talenten en interesses kan ontwikkelen. Laat je kind dus mee kiezen naar welke school het wil gaan. Als je vragen hebt, neem dan contact op met de basisschool of het CLB. Ook op de website www.onderwijskiezer.be vind je heel wat informatie over studierichtingen in het secundair onderwijs.

20. Wanneer worden de vrije plaatsen gepubliceerd?

Maak voor jezelf een lijst met de scholen waar je je kind wil inschrijven.
Vanaf 12 februari vind je op http://meldjeaan.antwerpen.be bij ‘info over scholen’ een overzicht van de vrije plaatsen voor kinderen die met voorrang aanmelden. De vrije plaatsen van kinderen die zonder voorrang aanmelden, staan vanaf 14 maart (12 uur) online.
Het is belangrijk om dit overzicht na te kijken zodat je ook scholen kiest waar vrije plaatsen zijn.

21. Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Via ‘Meld je aan’ geeft een deurwaarder alle kinderen een willekeurig nummer voor alle scholen waarvoor ze zijn aangemeld. De vrije plaatsen gaan naar die kinderen met het laagste nummer voor een school. Dus eerst krijgt nr. 1 een plaats, dan nr. 2 enzovoort tot alle vrije plaatsen van de school zijn toegewezen. Kinderen die op die manier in meerdere scholen een plaats hebben, behouden enkel de school die het hoogst op hun voorkeurslijstje stond. Zo komen de lager gerangschikte plaatsen weer vrij zodat deze opnieuw verdeeld kunnen worden. Het algoritme dat werd gekozen om de plaatsen te verdelen is wetenschappelijk onderbouwd. Wil je meer te weten komen hoe het algoritme werkt om de plaatsen te verdelen en meer uitleg krijgen over de plaatsverdeling? Kom dan naar een infosessie op 3 april om 18 uur in den Bell, Francis Wellensplein 1, 2018 Antwerpen. Inschrijven kan via de helpdesk Meld je aan, tel. 0800 62 185, helpdesk.meldjeaan@antwerpen.be.

22.Wat zijn indicator en niet-indicator leerlingen?

Alle leerlingen worden verdeeld in twee categorieën: indicatorleerlingen of niet-indicatorleerlingen. Beide groepen kunnen rekenen op voorbehouden plaatsen bij inschrijving. De scholen verdelen hun totale aantal beschikbare plaatsen over deze twee categorieën. Ze bepalen het aantal plaatsen dat bestemd is voor indicatorleerlingen en het aantal plaatsen dat bestemd is voor niet-indicatorleerlingen. Deze regeling wordt toegepast om een sociale mix in de scholen te bekomen. Als er minder kinderen binnen een categorie (indicator of niet-indicator) aanmelden, dan kunnen de voorbehouden plaatsen ook van categorie veranderen. Wil u weten of uw kind een indicatorleerling of niet-indicatorleerling is, lees dan verder bij de volgende vraag.

23. Is mijn kind een indicator of een niet-indicator leerling?

Aan de hand van deze 2 vragen wordt voor ieder kind bepaald of het een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling is.
●      Ontvangt het gezin tijdens het schooljaar 2017-2018 of 2018-2019 een schooltoelage?
●      Heeft de moeder van het kind een diploma secundair onderwijs of  getuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad secundair onderwijs?
Als het gezin een schooltoelage ontvangt en/of als de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs heeft, dan is het kind een indicatorleerling. Als u niet eerlijk bent bij het invullen van de vragenlijst dan is het mogelijk dat u uw kind niet kan inschrijven. Bij de inschrijving op school kan het zijn dat u extra documenten moet meebrengen of een verklaring op eer moet ondertekenen. Geef dus een eerlijk antwoord.

24. Wat moet ik doen als ik geen computer of internet heb?

Ga dan naar een webpunt of een aanmeldpunt.

25. Wanneer kan ik een account aanmaken op ‘Meld je aan’?

Als je niet tijdens de voorrang kan aanmelden, meld je kind dan aan tussen 15 maart 2019 vanaf 9.30 uur en 5 april 2019 tot 17 uur. Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, heeft geen enkele invloed op je kans op een plaats in de gekozen scholen. Het is dus geen race tegen de tijd. Maar meld je wel aan binnen de aanmeldingsperiode. Als je vergeet aan te melden, kan je dat achteraf niet meer rechtzetten. Je kan je account enkel aanmaken tijdens de aanmeldperiodes.

26. Wat heb ik nodig om mijn kind aan te melden en in te schrijven?

Het rijksregisternummer van je kind. Ook als je kind geen officieel identiteitsbewijs heeft, kan je het inschrijven. Alle kinderen hebben immers recht op onderwijs. Heeft je kind geen rijksregisternummer, ga dan naar een aanmeldpunt. Een medewerker helpt je dan verder.
Deze bewijsstukken kan je ook meebrengen naar de inschrijving:
● het bewijs van je verkregen schooltoelage.
● het verslag voor de toegang tot buitengewoon secundair onderwijs.

Vanaf eind juni bezorg je het getuigschrift basisonderwijs of het eindrapport van het vorige schooljaar met bijhorend advies zo snel mogelijk aan de school.

27. Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn kind?

Dat vind je op de achterkant van de identiteitskaart of op de isi+-kaart van je kind. Ook op de kleefbriefjes van het ziekenfonds staat het rijksregisternummer. Het nummer bestaat uit 11 cijfers. Het eerste blok van 6 cijfers is je geboortedatum, maar omgekeerd. Dus eerst het jaar, dan de maand en daarna je geboortedag. Stel dat je kind geboren is op 18 juni 2001, dan lees je 010618.

28. Hoe wijzig ik mijn gegevens op ‘Meld je aan’?

Je kan je gegevens wijzigen tijdens de volledige aanmeldingsperiode. Daarvoor vul je je gebruikersnaam en paswoord in op deze website en open je je dossier. Problemen? Bel de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.
 
29. Wat als ik geen computer of internet heb?

Ga dan naar een Webpunt of een aanmeldpunt.

30. Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Je ontvangt vanaf 2 mei 2019* een bericht in welke school je je kind kan inschrijven en bij welke scholen je op de wachtlijst staat. Vanaf dit moment is het tijd om je kind effectief in te schrijven. Dat kan van 10 mei 2019 van 9.30 uur tot 4 juni tot 17 uur. Maak wel eerst een afspraak met de school.
*Kon je je kind met voorrang aanmelden? Dan krijg je op 11 maart een bericht. Vanaf dit moment is het tijd om je kind effectief in te schrijven in de voorrangsschool. Dat kan van 18 maart tot en met  5 april tot 17 uur. Maak hiervoor een afspraak met de school. Ook al wil je voor je kind mogelijks een andere secundaire school dan de voorrangsschool, voor de zekerheid raden we je aan de toewijzing om te zetten in een inschrijving. Indien je tijdens de tweede periode ook een toewijzing krijgt voor je voorkeursschool, dan moet je pas op dat moment de keuze maken.
 
31. Hoe werkt een wachtlijst voor een school?

Als een of meer scholen die je hoger gerangschikt had geen plaats meer hebben, komt je kind automatisch op de wachtlijst van die scholen te staan. Als er een plaats vrijkomt, dan contacteert de school de mensen op de wachtlijst. Zo kan je er misschien toch nog inschrijven. Dat kan ook nog als je ondertussen al in een andere school bent ingeschreven. De wachtlijst is geldig tot 7 oktober 2019. Na 7 oktober neem je best contact op met de school zelf. 

32.Wat is een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving?

Is er geen plaats vrij in een school of in een aantal scholen waarvoor je je kind aanmeldde? Dan krijg je per school een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving. Je kind komt in die scholen automatisch op een wachtlijst te staan. Een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving is dus een officieel bewijs van uw plaats op de wachtlijst van een school. 

33. Wat als er geen plaats is voor mijn kind?

Als er geen plaats is voor je kind in de school of scholen waarvoor je het aanmeldde, zijn er volgende mogelijkheden:
• Je staat sowieso op de wachtlijst bij alle scholen waarvoor je je kind aanmeldde. Er kan altijd nog een plaats vrijkomen op één van deze scholen. De school contacteert je zelf in dat geval. Zo kan je je kind toch nog inschrijven in je favoriete school. Dat kan zelfs als je je kind ondertussen al in een andere school hebt ingeschreven. De wachtlijst is geldig tot 7 oktober 2019.
• Vanaf 7 mei 2019 om 12 uur staat op deze site een lijst met alle scholen waar er nog vrije plaatsen zijn. Of bel de helpdesk voor het overzicht: 0800 62 185 (gratis). Vanaf 10 mei om 9.30 uur kan je rechtstreeks inschrijven in de scholen met nog vrije plaatsen.

34. Wat als ik mijn kind niet heb aangemeld?

Dan kan je je kind inschrijven tijdens de vrije inschrijvingsperiode vanaf 10 mei vanaf 9.30 uur. Kijk eerst op deze website voor een lijst met scholen die nog vrije plaatsen hebben. Dit kan vanaf 7 mei om 12 uur. De vrije inschrijfperiode start op 10 mei om 9.30 uur. Als je verder hulp nodig hebt, neem dan contact op met de helpdesk

35. Wat als ik mijn kind niet op tijd heb ingeschreven?

Ben je je kind vergeten in te schrijven binnen de voorgeschreven periode, dan heb je geen recht meer op de plaats in die school. Scholen die nog vrije plaatsen hebben, kan je opzoeken op deze website bij ‘info over scholen’. Bij deze scholen kan je je kind rechtstreeks gaan inschrijven. Let op: alle scholen sluiten een bepaalde periode hun deuren tijdens de grote vakantie. Als je verder hulp nodig hebt, neem dan contact op met de helpdesk.

36. Wat als er iets mis is met de aanmelding van mijn kind?

Dan kan je terecht bij de ‘disfunctiecommissie’. De commissie onderzoekt wat er eventueel is misgelopen en geeft een antwoord op je vraag. Vul hiervoor dit klachtenformulier in of bel de helpdesk op het gratis nummer  0800 62 185. Er kan maar 20 minuten in het formulier gewerkt worden, anders verlies je de ingevulde gegevens.
De disfunctiecommissie bestaat uit leden van het Lokaal Overlegplatform (LOP) secundair onderwijs Antwerpen. De vertegenwoordigers zijn zowel onderwijspartners als niet-onderwijspartners.

37. Wat is ‘Meld je aan’?

‘Meld je aan’ is een centraal aanmeldingssysteem op initiatief van het lokaal overlegplatform (LOP) secundair onderwijs Antwerpen in samenwerking met de stad Antwerpen. Alle Antwerpse secundaire scholen werken voor het schooljaar 2019-2020 met dit systeem. Dankzij ‘Meld je aan’ krijgen ouders gelijke kansen om hun kind in te schrijven in hun school van keuze. Via de website worden ouders stap voor stap door de aanmeldingsprocedure geleid.